Dnia 24 września 2020 roku przeprowadzono odbiór końcowy robót budowlanych przy inwestycji „Termomodernizacja świetlicy w Witkowie”.

Zostały wykonane następujące prace:

  • Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej,
  • Docieplanie ścian budynku wraz z wymianę rynien i rur spustowych – rury spustowe oraz rynny,
  • Docieplenie stropu w budynku,
  • Wymiana stolarki okiennej drewnianej,
  • Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej,
  • Wymiana parapetów;
  • Wymianę zadaszeń nad wejściem do budynku;
  • Utwardzenie powierzchni gruntu – opaska wokół budynku ;
  • Montaż budek lęgowych;
  • Montaż tablic informacyjnych.

 

Zadanie współfinansowane ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020