W związku z zakończeniem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński przygotowane zostało sprawozdanie, w którym zaprezentowane zostały działania rewitalizacyjne.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński to program działania nierozerwalnie związany z wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy Kamień Krajeński. Program został opracowany zgodnie z zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności i z ich zaangażowaniem, które są skoncentrowane terytorialnie.

Na podstawie diagnozy problemów wsparciem objęte zostały trzy obszary:

 • Podobszar Obkas
 • Podobszar Radzim
 • Podobszar Kamień Krajeński.

Celem rewitalizacji było zwiększenie partycypacji mieszkańców obszarów rewitalizacji w życiu społecznym i zawodowym poprzez następujące grupy działań:

 1. Reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym
 2. Wsparcie wychowania przedszkolnego
 3. Rozwój infrastruktury służącej rozwojowi społecznemu.

Zespół pracowników z wielu jednostek organizacyjnych funkcjonujących w gminie Kamień Krajeński zaangażował się w pracę na rzecz rewitalizacji i przygotował projekty z zakresu:

 • Animacji społecznych i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 • Szkoleń zawodowych;
 • Aktywizacji seniorów;
 • Zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych;
 • Przeprowadzenia inwestycji dostosowujących przestrzeń i budynku do potrzeb społecznych.

Łącznie zrealizowanych zostało 11 z planowanych 13 zadań oraz 5 projektów uzupełniających/dodatkowych.

Świetlica wiejska w Radzimiu stała się centrum aktywności lokalnej z prawdziwego zdarzenia. Gmina zadbała o jej wyposażenie, w które włączyło się również sołectwo, oraz z zatrudnienie animatora świetlicy, który dba o integrację mieszkańców. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 lutego 2023 r. realizuje program aktywizacji seniorów w formie Klubu Seniorów (wcześniej Dom Dziennego Pobytu). Zrewitalizowany park wypełnił gwar dzieci i mieszkańców. Inwestycja umożliwiła poszerzenie oferty kamieńskiej biblioteki o czytelnię letnią, a ośrodek kultury wykorzystał nową infrastrukturę do nowych projektów.  Program rewitalizacji wskazywał również na potrzebę zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych. Cel udało się osiągnąć dzięki projektowi Miejsko Gminnego Zakładu usług Oświatowych pt. „Wsparcie rozwoju przedszkoli w gminie Kamień Krajeński”, w ramach którego utworzono 25 nowych miejsc dla dzieci.

Mimo, że okres wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji przypadł na trudny okres  czasu kryzysu gospodarczego spowodowanego m.in. pandemią COVID-19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie, udało się osiągnąć postawiony przed laty cel, o czym świadczą wskaźniki rezultatu wszystkich projektów.

Do pobrania:

 

Prezentacja: