Dzisiaj (13.05.2022 r.) w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeński odbyła się uroczystość podpisania umowy z wykonawcą inwestycji „Rewitalizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim”.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy oraz Pan Marcin Kwiatkowski z Firmy Marbruk Sp. z o.o. Sp. k. zawarli kontrakt opiewający na 3,1 mln zł. W związku z promesą dofinansowania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wydarzeniu wziął udział II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - Pan Radosław Kempinski.

Celem głównym  projektu jest wzrost ożywienia społecznego sprzyjającego włączeniu społecznym na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński. W jego efekcie powstanie przestrzeń sprzyjająca realizacji projektów społecznych kierowanych w szczególności do osób starszych i dzieci.

W ramach rewitalizacji parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim przewidziano m.in.:

  • uporządkowanie terenów utwardzonych, wyznaczenie miejsc postojowych lub ich ograniczenie oraz umożliwienie bezpiecznego przemieszczania się osób starszych i niepełnosprawnych; projektuje się równe nawierzchnie z kostki brukowej o niefazowanych krawędziach z wykorzystaniem płytek integracyjnych kierunkowych i ostrzegawczych;
  • wydzielenie i oznakowanie zgodnie z przepisami miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych;
  • urządzenia do ćwiczeń – siłownię plenerową;
  • montaż dydaktycznych i integracyjnych urządzeń małej architektury;
  • altanę podwójną;
  • urządzenia małej architektury dla „Czytelni letniej”;
  • uzupełnienie oświetlenia terenu, zwłaszcza wzdłuż ciągów pieszych;
  • przy budynku MGOK plac utwardzony i plac zielony przewidziany do wykorzystania na organizację imprez, festynów, zajęć plenerowych i pikników;
  • pielęgnację zieleni i nasadzenie nowych roślin (przewiduje się jedynie niezbędne wycinki dzikich krzewów i chorych drzew porastających skarpę. Zieleń urządzoną projektuje się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz w formie podkreśleń kompozycyjnych przy projektowanych obiektach małej architektury);
  • wygodne ławki, w odpowiedniej ilości i odstępach max. 100 m

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „pn. „Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Termin realizacji umowy – 8 miesięcy od dnia podpisania.

Wartość dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - 751 049,55 zł

Promesa inwestycyjna BGK – 1 720 000,00 zł

poziom kolor

pl lad

DSC 0107

DSC 0120

DSC 0091

IMG 20190626 102432

IMG 20220322 090221 resized 20220323 124710364