W dniu 19.11.2021 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy podpisał z Zakładem Sprzętowo – Transportowym Czesław Pawłowski, umowę w sprawie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica” o długości ok. 387mb w nawierzchni bitumicznej.

Wartość zadania 622 434,74 zł.

Zadanie będzie realizowane z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg (305 773,00zł).

Stan aktualny:

Aktualny stan drogi w Dużej Cerkwicy