Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zmiana na lepsze – utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" pozwoliła Gminie Kamień Krajeński na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest utworzenie nowego miejsca dla Klubu Seniora w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6, co pozwoli na realizowanie projektów społecznych na tym obszarze dla osób starszych. Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku będącego w zasobie Gminy Kamień Krajeński, w celu utworzenia Klubu Seniora na piętrze tego budynku. Rozbudowa budynku polegać będzie na utworzeniu klatki schodowej, szybu windowego oraz umieszczenie nowego wejścia w projektowanej części. Przebudowa I piętra budynku polegać będzie na wydzieleniu dwóch sal dla członków Klubu Seniora, pomieszczenia socjalnego, szatni i zaplecza sanitarnego. Ponadto zostaną wykonane dodatkowe prace pozwalające na użytkowanie niniejszego budynku. Grupą docelową projektu są mieszkańcy podobszaru rewitalizacji Kamień Krajeński, przede wszystkim są to seniorzy, którzy będą uczestnikami działań społecznych prowadzonych w tym miejscu. Realizacja projektu jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i zaplecza do podjęcia zaplanowanej interwencji społecznej określonej w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Celem projektu jest wzrost ożywienia społecznego sprzyjającego włączeniu społecznemu na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński, poprzez utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Cel główny projektu jest zgodny z celem szczegółowym działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki realizacji zintegrowanego projektu w postaci działań infrastrukturalnych, które umożliwią realizację projektów społecznych na przedmiotowym terenie, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwiększy się ich aktywność społeczna oraz wzrośnie poziom zintegrowania obywateli.

Link do postępowania: https://um-kamienkr.ezamawiajacy.pl/pn/um-kamienkr/demand/notice/public/35602/details

Wizualizacja rozbudowy budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim

rozbudowa pod klub seniora

poziom kolor