Dnia 28 stycznia 2022 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Piotra Gustyna podpisał z Prezesem Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Władysławem Szylingiem umowę o powierzenie grantu na projekt pn. „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 20 osób z obszaru gminy Kamień Krajeński, w szczególności miejscowości Obkas i Radzim, w terminie do 31.12.2022 r.

Grupą docelową są kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 18 r. ż., zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujący obszar LSR (gminę Kamień Krajeński, w szczególności miejscowości Obkas i Radzim), niepracujący na dzień przystąpienia do projektu (bezrobotni lub bierni zawodowo). Przesłanki te muszą zostać spełnione jednocześnie.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 149 996,64 zł ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego do mieszkańców obszaru rewitalizacji (Obkas i Radzim) zostanie skierowana następująca oferta:

 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe (warsztaty z m. in. komunikacji, asertywności, wzmacniania pewności siebie, motywacji; - dla 20 uczestników/uczestniczek projektu)
 • warsztat z zakresu koncepcji work-life balance (równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym) – dla 20 uczestników/uczestniczek projektu
 • warsztaty z kreowania wizerunku – dla 20 uczestników/uczestniczek projektu;
 • świadczenia dodatkowe w formie: usługi fryzjerskiej/barberskiej, usługi kosmetycznej, fotograficznej (uzupełnienie treningu kreowania wizerunku i przygotowania do poszukiwania pracy); - dla 20 uczestników/uczestniczek projektu ;
 • doradztwo zawodowe – warsztaty grupowe oraz indywidualne doradztwo w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania – dla 14 uczestników/uczestniczek projektu;
 • warsztaty „Pierwsze spotkanie z biznesem” (z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej) - dla 14 uczestników/uczestniczek projektu
 • kursy/ lub szkolenia zawodowe (wybór kursu potwierdzony diagnozą potrzeb wykonaną przez doradcę zawodowego w ramach IPD oraz zgodny z bieżącymi potrzebami rynku pracy; czas trwania kursu w zależności od rodzaju) zakończony uzyskaniem kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych formalnym dokumentem (np. zaświadczenie, certyfikatem, dyplomem) – dla 14 uczestników/uczestniczek projektu;
 • kurs prawa jazdy B – dla 4 uczestników/uczestniczek
 • stypendium szkoleniowe dla 14 uczestników/uczestniczek projektu (przez okres trwania kursu/szkolenia);
 • stypendia stażowe - dla 6 uczestników/uczestniczek projektu (czas trwania stażu 3 miesiące)
 • zwrot kosztów dojazdu na kursy/ lub szkolenia zawodowe – dla 14 uczestników projektu (zgodnie z zasadami zawartymi w katalogu maksymalnych stawek/załącznik do ogłoszenia konkursu nr 3/2021)

Planuje się, że zajęcia warsztatowe, doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne będą się odbywały w świetlicy wiejskiej w Radzimiu. Szkolenia będą odbywały się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z ustalonym IPD), w pierwszej kolejności uczestnicy będą jednak kierowani na kursy/szkolenia realizowane w powiecie sępoleńskim. Z uczestnikami/uczestniczkami zostaną podpisane umowy za kształt kontraktów socjalnych.

Rekrutacja zostanie ogłoszona w II połowie lutego br.

 

poziom kolor

4

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.