Dnia 28 stycznia 2022 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Piotra Gustyna podpisał z Prezesem Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Władysławem Szylingiem umowę o powierzenie grantu na projekt pn. „Dla babci, dziadka i wnuka gratka”.

Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców LSR poprzez wsparcie i animację społeczną 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Kamień Krajeński, w terminie do 30.09.2022r.

Grupą docelową są kobiety i mężczyźni w wieku poprodukcyjnym zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące obszar LSR Nasza Krajna, w szczególności obszar rewitalizacji Obkas i Radzim w gminie Kamień Krajeński.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 29 982,00 zł ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego do mieszkańców obszaru rewitalizacji (Obkas i Radzim) zostanie skierowana następująca oferta:

  • Wsparcie psychoterapeuty/ psychologa/ pedagoga/ socjoterapeuty
  • Warsztaty z muzykoterapii (4 warsztaty)
  • Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania (z dietetykiem; 4 warsztaty)
  • Warsztaty kulinarne (3 warsztaty)
  • Warsztaty ogrodnicze (6 warsztatów)
  • Warsztat z dekorowania stołów
  • Wyjazd integracyjny na koncert (2 razy, czas w zależności od oferty ośrodka kultury/opery)
  • Spotkanie integracyjne podsumowujące projekt

Planuje się, że zajęcia będą się odbywały w świetlicy wiejskiej w Radzimiu 2 razy w tygodniu. Dla mieszkańców Obkasu zostanie zapewniony transport w obie strony.

Rekrutacja zostanie ogłoszona w II połowie kwietnia br.

poziom kolor

dla babci bez dat

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.