Gmina Kamień Krajeński realizuje projekt grantowy pn. "Klub Młodzieżowy w Radzimiu". W kwietniu rozpoczęły się zajęcia, w których uczestniczy łącznie 12 dzieci z obszaru rewitalizacji obejmującego miejscowości Obkas i Radzim. Potrwają one do połowy sierpnia.

Klubowicze korzystali z warsztatów pedagogicznych, korepetycji z j. angielskiego, z matematyki. Spotkali się dietetykiem, na zajęcia przyjechały... alpaki.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach pozalekcyjnych, w tym w soboty. Klub ma swojego opiekuna, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz realizuje dodatkowe działania animacyjne. 

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • wsparcia procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
  • wzmocnienia procesu integracji ze społeczeństwem;
  • kształtowania umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;
  • wzmocnienia poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców, zachowań;
  • zapewnienia bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

Termin realizacji projektu: do 31.08.2022 r. 

Projekt realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Klub Młodzieżowy w Radzimiu 1