Dnia 28 stycznia 2022 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Piotra Gustyna podpisał z Prezesem Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Władysławem Szylingiem umowę o powierzenie grantu na projekt pn. „Klub Młodzieżowy w Radzimiu”.

Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców LSR poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego w Radzimiu dla grupy 12 osób w wieku od 6/7 do 18 lat, bądź do ukończenia obowiązku szkolnego i nauki, spełniających definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Kamień Krajeński, w szczególności miejscowości Obkas i Radzim, w terminie do 31.08.2022 r.

Grupą docelową są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, zamieszkujące obszar LSR Nasza Krajna, w szczególności obszar rewitalizacji Obkas i Radzim w gminie Kamień Krajeński.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 47 089,98 zł ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego do uczniów z obszaru rewitalizacji (Obkas i Radzim) zorganizowane zostaną bezpłatne:

 • korepetycje z matematyki (2 grupy po 9 dwugodzinnych spotkań);
 • korepetycje z j. angielskiego (2 grupy po 9 dwugodzinnych spotkań);
 • warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania (3 spotkania);
 • wsparcie psychoterapeuty/ psychologa/ pedagoga/ socjoterapeuty;
 • warsztaty z robotyki (8 spotkań);
 • zajęcia z psami (4 spotkania);
 • zajęcia z alpakami (3 spotkania);
 • zajęcia w stajni - wyjazdy integracyjne (2 wyjazdy);
 • spotkanie integracyjne podsumowujące projekt.

Klub będzie miał swojego opiekuna.

Warsztaty, wyjazdy, korepetycje i inne w/w będą odbywały się w dniach i godzinach otwarcia klubu. Planuje się, że Klub będzie działał w świetlicy w Radzimiu, 3 razy w tygodniu po 4 godziny, w tym dwa dni szkolne w godzinach pozalekcyjnych oraz w soboty (z wyjątkiem świąt i tzw. długich weekendów).

Dla uczestników z Obkasu zapewniony zostanie transport w obie strony.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • wsparcia procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
 • wzmocnienia procesu integracji ze społeczeństwem;
 • kształtowania umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;
 • wzmocnienia poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
 • zapewnienia bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

Rekrutacja zostanie ogłoszona w II połowie lutego br.

poziom kolor

Klub Młodzieżowy w Radzimiu plakat

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.