Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwalifikacja wojskowa w 2024 roku na terenie powiatu sępoleńskiego jest zaplanowana w terminie od 12 do 21 lutego 2024 r. w godzinach od 7:00 do 16:00.

Powiatowa Komisja Lekarska, przed którą stawią się mieszkańcy Gminy Kamień Krajeński działać będzie w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego w Sępolnie Krajeńskim przy ul. Młyńskiej 42, w dniach 19 - 21 lutego 2024 r.

W roku bieżącym kwalifikacji wojskowej podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2005 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 2000 - 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 - 2023:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2023 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w  § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 1520);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wzywa się osoby za pomocą obwieszczenia Wojewody oraz imiennego wezwania. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób, o których mowa w obwieszczeniu, od dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Co należy zabrać ze sobą na kwalifikację wojskową:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 59 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Loading...