KONKURS GRANTOWY - Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Gmina Kamień Krajeński ogłasza nabór w konkursie grantowym Cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

20.10.2021 AKTUALIZACJA

O wsparcie mogą ubiegać się uczniowie od „zerówki” szkolnej do ostatniej klasy szkoły średniej (tj.: liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa).

Na każde dziecko należy złożyć osobne oświadczenie.

Rodzice/ opiekunowie prawni lub uczniowie pełnoletni składają oświadczenie w Gminie zgodnej z miejscem zamieszkania.

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 7 „OŚWIADCZENIEM DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO”/z załącznikiem nr 8 „OŚWIADCZENIEM UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy, każde dziecko ubiegające się o wsparcie musi spełnić łącznie poniższe kryteria:

  1. a) zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. b) jestem członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej ), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. c) nie otrzymałem na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy

___________________________________________________________________________________________________________________________

Cel projektu:

wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru:

wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeński do dnia 22 października 2021 r. do godz. 14:00

Warunki:

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  • dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR
  • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Po zebraniu w/w dokumentów Gmina Kamień Krajeński złoży wniosek o przyznanie grantu do operatora konkursu.

Do pobrania:

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

logo programu Cyfrowa Polska Polski Ład