Informujemy, że zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń złożonych w ramach naboru „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach weryfikacji wniosku złożonego przez Gminę nałożony został obowiązek udokumentowania danych wskazanych w oświadczeniach.

Są to wytyczne Centrum Projektów Polska Cyfrowa i dotyczą wszystkich gmin biorących udział w konkursie.

Złożone oświadczenia wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty poświadczające:

 1. stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: kopie dowodów osobistych, odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu etc.) - kopie;
 2. fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.) i zamieszkiwania w miejscowości lub gminie objętej PPGR – kopie;

           Prosimy również o uzupełnienie danych o nazwę zakładu pracy (nie tylko miejscowość), ponieważ niektóre miejscowości nie znajdują się na liście miejscowości wskazanych w opiniach KOWR.

 1. zaświadczenia ze szkoły (załącznik). W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym – oryginał.

Dokumenty należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę składającą oświadczenie w następujący sposób:

Potwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

……………………………………….

 (miejscowość i data)

…………………………………………

 (czytelny podpis)

Zgodnie z informacją, która wpłynęła do Gminy od weryfikatora oświadczenia uznaje się za prawidłowo potwierdzone w przypadku udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

 

Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać do 7 grudnia 2021 r. (wtorek do godz. 17:00) w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński.

Załączniki do pobrania:

 1. Uzupełnienie - pismo przewodnie 
 2. Wzór zaświadczenia ze szkoły

UWAGA!

 1. Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem oświadczenia o udzielenie wsparcie dla ucznia. Gmina będzie musiała dostosować liczbę wnioskowanych laptopów do liczby złożonych kompletnych dokumentów.
 2. Przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Dokumenty do pobrania:

Loading...

Loading...

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gmina Kamień Krajeński z siedzibą przy ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński (tel. 52 389 45 10).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w programie "Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" tj. gdyż jest to niezbędne do wykonana zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych tj. przez okres 10 lat.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych w ramach obsługi programy będzie Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.