Dnia 5 kwietnia 2022 r. Gmina Kamień Krajeński podpisała umowę o dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”.

Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 851 190,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Grant przeznaczony jest na zakup laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR. W grudniu ubiegłego roku sprawdzano dokumenty potwierdzające warunku udziału w konkursie. Zakwalifikowano 238 uczniów.

Zgodnie z założeniami konkursu, Gmina Kamień Krajeński ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu tj.: ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego (238 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem), wyłonienie wykonawcy, który dostarczy sprzęt, przygotowanie i opracowanie umów darowizny, protokołów zdawczo-odbiorczych, procedury monitorowania i utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od jego zakończenia oraz przekazanie laptopów wnioskodawcom.

Od dnia 14 czerwca 2022 r. dostawcy mogą składać swoje oferty na dostawę sprzętu.

 

plakat grant ppgr