Usunięto ponad 82 tony azbestu

W 2021 roku z terenu gminy Kamień Krajeński zostało usunięte i zutylizowane 82,4 Mg azbestu.

Zdjęcie promujące artykuł

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego przypomina, że w terminie do 31 stycznia każdego roku,osoby prawne mają obowiązek przekazania w formie papierowej Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego informację o wyrobach zawierających azbest, wg. załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110080031