gsm

W związku z pomiarami pól elektromagnetycznych (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz. 258 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku),


logo krus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.